top of page

Algemene voorwaarden dienstverlening ArXs BV

Artikel 1

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een individuele schriftelijke overeenkomst, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen ARXS BV en haar klant. In het geval van tegenstrijdigheid gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

 

Artikel 2

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen koopvoorwaarden.

 

Artikel 3

De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de door ARXS BV laatst meegedeelde offerte.

 

Artikel 4

Alle aanbiedingen van ARXS BV zijn vrijblijvend, net als de orders van een klant. Tussen ARXS BV en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van een bestuurder van ARXS BV van een orderbevestiging.

 

Artikel 5

De klant is verplicht om de door ARXS BV geleverde diensten op het afgesproken tijdstip en de afgesproken locatie in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien opdat de werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden. Eventuele gebreken in de dienstverlening moeten binnen een termijn van drie werkdagen schriftelijk aan ARXS BV worden gemeld. Tenzij ARXS BV en de klant anders zouden overeenkomen, zal ARXS BV de diensten leveren op de maatschappelijke zetel van de klant.

 

Artikel 6

De klant zal de transportkosten naar de plaats van levering betalen voor diensten onder de 250 euro.

 

Artikel 7

De facturen van ARXS BV zijn betaalbaar op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Indien de bijzondere voorwaarden aan de klant toelaten om de uitstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, zal de klant die één termijn niet naleeft, het voordeel van de gespreide betaling verliezen. Betalingen die de klant aan ARXS BV verricht worden in eerste instantie aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten en pas nadien op de intresten en de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 8

ARXS BV heeft het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de klant zijn verplichtingen ten opzichte van ARXS BV niet nakomt.

 

Artikel 9

Indien ARXS BV of haar klant een van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. Hierbij is een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de waarde van de bestelde diensten van toepassing.

 

Artikel 10

Bij laattijdige betaling zal de schuldenaar een vergoeding van 10% op de hoofdsom moeten betalen ter dekking van de buitenrechtelijke invorderingskosten.

 

Artikel 11

De klant verbindt zich er toe om de geleverde diensten bij de levering onmiddellijk op hun kwaliteit te controleren. Eventuele zichtbare gebreken dienen uiterlijk 48 uur na levering van de diensten schriftelijk aan ARXS BV te worden meegedeeld.

 

Artikel 12

De aansprakelijkheid van ARXS BV voor eventuele verborgen gebreken inzake de dienstverlening is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen één maand na de levering van de diensten. Na ontdekking moeten deze gebreken binnen acht werkdagen en per aangetekend schrijven aan ARXS BV te worden gemeld.

 

Artikel 13

ARXS BV is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten die werden begaan door haar medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van de professionele activiteiten. ARXS BV is slechts aansprakelijk in het geval van opzettelijke fout, bedrog en/of fraude.

 

Artikel 14

De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van ARXS BV loutere middelenverbintenissen behelzen.

 

Artikel 15

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van een verbintenis jegens de wederpartij in het geval van overmacht.

 

Artikel 16

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden behelst door het Belgisch Recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

bottom of page